Senators1/121/191/262/22/92/162/233/23/93/233/304/64/134/20
Alex Cernigliaroxxxxexee~xxx~xxxxxxxxx   
Shannon Moon~~xx~~~~RES         
Jeremy KariKari~~~~~~eeeexxxx~xxxxx~~   
Beki Ervinxxxxxxxxxxxxxxeexxxxxe   
Whitney Brownxxxxxxxxeeeexxxxxxxxee   
Brooke Stephensonxxxxeexxeexxxxxxxxxxee   
Trey Moss~xeexxxxxxxx~~xxxxxxxx   
Chelsea LaGace~x~~xxxx~~xxxxxxxxxxxx   
Emily Kirkxxxxxxxxxx~xexxxxxxxxx   
Devlin Lambxx~~~~~~RES         
Matt Pittsxxxxxxxxxxxxxxeexxxxxx   
Kyle Dailyxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxx   
Rory Barronxxxxxxxxxx~~xxxx~~eexx   
Charlie Beachxxxxxxxxxx~~xxxxxx~~~~   
Gabby Martinezxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxee   
Holly Howardxxxxxxxx~~~~xxxxxx~~RES   
Megan Battershellxxxxxxxxxxxxxxxxxxeexx   
Nicole Oldhamxx~~xxxxxxxxeexxxx~~xx   
Laci Deskinxxxxee~~xx~~~~xxxxeexx   
Priscilla Kandehexxxxxeexxxxeexx~xxx~~   
Dace Lemieuxxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~RES   
Chris Jeffriesxxxxxxxxxxxxxxxx~~~~xx   
Jeff Eikexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxe   
Tashina Ototivoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxee   
Olen Coxxx~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx   
Kayla Jones~~xxxxxxxx~~xxxx~xxx~~   
Chisum Lanexxxxxxxxxx~xxxxx~xxxxx   
Stacy Lambxxxxxxxxxxxxxxxxxxeexx   
Jennifer Hammersburg~xxxxxeexxxxxxxxxxxxxx   
Kerry Wood      xxxxxxxxx   
 
               
President Whitexxxxxxxxxxxxeexxxxxxxx   
Madam Chairxxxxxxeexxxxxxxxxxxxxx   
Secretaryxxeexxxxexxxxxxxxxxxxx   
Treasurerxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
SABxxeexxeexxeeeexxxxeexx   
VACxxxxxxxxxxxxeexxxxxxxe   
Parlimentarianxxeexxxxxxeeeeeexxxxxx   
               
               
x present              
~ absent              
e excused